Chotěšov Obec Chotěšov

Důležité informace

hlášení místního rozhlasu - 18.6.2019

30.6.2019

Správa kláštera premonstrátek v Chotěšově Vás zve na promítání filmu Bohemian Rhapsody, které se uskuteční v křížové zahradě kláštera...
Všechny důležité informace

Novinky e-mailem

Důležité odkazy

Mikroregion Radbuza MAS Radbuza
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Chotěšov

2. Důvod a způsob založení

Obec Chotěšov vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura

Organizační struktura k nahlédnutí zde

4. Kontaktní spojení

Telefon: 377 900 421
E-mail: starosta@obec-chotesov.cz
Adresa: Obecní úřad Chotěšov Plzeňská 88 332 14 Chotěšov
WWW: www.obec-chotesov.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Chotěšov

Plzeňská 88

332 14 Chotěšov

ID Datové schránky: i9tb6sj

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Chotěšov

Plzeňská 88

332 14 Chotěšov

4.3. Úřední hodiny

Pondělí: 7:30-12:00 12:30-17:00 (úřední den)
Úterý: 7:00-11:00 11:30-15:00
Středa: 7:30-12:00 12:30-17:00 (úřední den)
Čtvrtek: 7:00-11:00 11:30-15:00
Pátek: 7:00-11:00 11:30-14:30

4.4. Telefonní čísla

+420 377 900 421

+420 377 183 720

4.5. Číslo faxu

+420 377 183 720

4.6. Adresa internetové stránky

4.7. Adresa e-podatelny

4.8. Další elektronické adresy

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna: 3229-361/0100

Při uskutečňování plateb na účty obce dbejte pokynů na dokladu, na základě kterého platíte - číslo účtu a variabilní symbol, příp. specifický symbol.

6. IČO

002 56 706

7. DIČ

CZ00256706

9. Žádosti o informace

Základní informace o činnosti obecního úřadu jsou k dispozici na OÚ Chotěšov. Informace lze rovněž žádat dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. (viz směrnice)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou centrálně evidovány na podatelně OÚ Chotěšov.

Stížnosti a petice jsou centrálně evidovány na podatelně OÚ Chotěšov.

Žádosti lze podat písemně, ústně nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Chotěšov lze podat odvolání.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon.

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona.

V rámci vyřízení žádostí o informace lze též podat proti postupu úřadu stížnost dle §16a zákona č. 106/199 Sb. Stížnost se podává v povinného subjektu, tedy příslušného úřadu.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů ( zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat:

 • a) poštou na adresu: Obecní úřad Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
 • b) osobně na podatelně obecního úřadu

Ústní odvolání lze podat u příslušného zaměstnance úřadu, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy (aktuální znění zákonů naleznete na tomto odkazu)

 • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č.152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č.50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zákon č. 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zákon č. 21/2005 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • vyhláška Ministerstva vnitra ČR č.231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Hodinová sazba práce:

 • Při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace (včetně odvodů a režie) 150 Kč.

Kopírování textů (od 10 stran více):

 • 1 kopie A4 jednostranná 3 Kč
 • 1 kopie A4 oboustranná 6 Kč
 • 1 kopie A3 jednostranná 6 Kč
 • 1 kopie A3 oboustranná 12 Kč

Kopírování velkoformátových mapových podkladů: podíl ceny zhotovitele kopie.

Poskytnutí textových dat na CD: 40 Kč.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době je vydáno jedno usnesení nadřízeného orgánu, kterým bylo přikázáno, aby informace byly žadateli poskytnuty bezplatně.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou Obcí Chotěšov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Doplňující informace k povinně zveřejňovaným informacím

Informační systém veřejné správy: www.centralni-adresa.cz

Vše o státní správě v ČR: www.statnisprava.cz

Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj: www.mvcr.cz

Zákony – odkaz Sbírka zákonů

www.mvcr.cz

www.safetyshop.cz/legislativa

www.sbcr.cz

www.zakonik.cz

www.sagit.cz

www.bvb.cz/sbirka

Formuláře - odkaz Vzory formulářů

www.mvcr.cz

www.vzory.cz

www.form.cz

business.center.cz/business/sablony

Ministerstva

Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz

Ministerstvo dopravy a spojů: www.mdcr.cz

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Ministerstvo kultury: www.mkcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu: www.mpo.cz

Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí: www.env.cz

Ministerstvo obrany: www.army.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz

Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz

Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz

Instituce

Vláda ČR: www.vlada.cz

Kancelář prezidenta republiky: www.hrad.cz

Poslanecká sněmovna: www.psp.cz

Senát: www.senat.cz

Veřejný ochránce práv (ombudsman): www.ochrance.cz

Zastupitelstvo: www.volby.cz

Žádosti POV: www.isu.cz/pov/